návrat do hlavní nabídky...


Národní pravidla AWS  

Střelecká příručka SASS

Národní pravidla AWS
<< download >>

Střelecká příručka SASS  
<< download >>


1. Pojetí soutěží

2. Zbraně a jejich ráže

3. Střelecká příručka
4. Národní změny
  a) Změny Střelecké příručky ze zákona
  b) Změny Střelecké příručky valnou hromadou
  c) Změny Střelecké příručky s ohledem na provoz na střelnicích
5. Platnost a účinnost pravidel

 
 zpět
  

1. Pojetí soutěží 
 
Sportovní westernová střelba podle těchto pravidel je akční střelbou z historických zbraní amerického Divokého západu, inspirovaná dobou a prostředím osidlování severoamerického kontinentu a to zejména v druhé polovině 19.století. Chceme, aby sportovní westernová střelba odpovídala tehdejšímu stylu a možnostem používání zbraní s přihlédnutím k reálným situacím, při kterých byly tehdy zbraně používány. Důraz je kladen na akčnost, rychlost a současně bezpečnost soutěží.
 
Účastníci soutěží střílí na různých střeleckých stanovištích, která napodobují reálné situace, s použitím jedné až čtyř zbraní a to na reaktivní ocelové nebo papírové siluetové terče. Pro navození atmosféry tehdejší doby je třeba používat nejen odpovídající zbraně a střelivo, ale též odpovídající dobové oblečení. Účastníci soutěží proto představují kovboje, nájemné střelce, indiány, ale i bankéře, úředníky nebo i dívky ze saloonů apod. Aby měli účastníci lepší vodítko pro výběr svého oblečení, doporučuje se vybrat si předem postavu, kterou budou představovat a to včetně jména, které se stává přezdívkou nositele po čas soutěží.
 zpět
    

2. Zbraně a jejich ráže  
  
V soutěžích westernové střelby podle těchto pravidel se používají zbraně, používané podle historických pramenů v období osidlování severo-amerického kontinentu, u kterých byla zahájena výroba originálu nejpozději do konce roku 1899 (u revolverů do konce roku 1896) a to originály, jejich repliky a klony a to ve všech rážích, ve kterých tyto zbraně byly nebo jsou vyráběny.
  zpět
  

3. Střelecká příručka 
 
AWS bere za základ těchto pravidel aktuální Střeleckou příručku SASS, která je uznávána největším počtem westernových střelců na celém světě jako základní pravidla westernové či kovbojské střelby. Střelecká příručka SASS tvoří nedílnou součást těchto pravidel a je uvedena v příloze těchto pravidel.
   
Střelecká příručka SASS podléhá úpravám na základě současné legislativy České republiky, týkající se střelných zbraní a jejich používání. Všichni střelci a organizátoři soutěží westernové střelby musí v prvé řadě dodržovat platné zákony, předpisy a nařízení ČR a teprve potom se mohou obracet na Střeleckou příručku SASS. Pořadatelé soutěží musí organizaci podřídit podmínkám dané střelnice.
   
AWS může na základě hlasování valné hromady dále účelově rozšiřovat Střeleckou příručku SASS pro střelbu v ČR tak, aby zpřístupnila tento sport dalším zájemcům a nováčkům, ale zároveň zůstala kompatibilní s obdobnými organizacemi v jiných zemích a mohla pořádat soutěže s mezinárodní účastí nebo dokonce soutěže mezinárodní úrovně.
  
Propozice soutěží, pořádaných podle těchto pravidel, musí pořadatelé předložit AWS ke schválení nejpozději 30 dnů před dnem konání soutěží a po jejich schválení je zveřejnit. Propozice musí obsahovat kromě hlavních údajů o soutěži, jako je název pořadatele, místo a čas konání soutěže, jméno hlavního rozhodčího a kontaktní spojení, také stručný popis jednotlivých stanovišť (typ použitých zbraní, vzdálenosti a typ terčů, počet ran, apod.) a kategorie, ve kterých se bude soutěžit. Pokud propozice nebudou AWS schváleny, nesmí pořadatelé používat po dobu konání soutěží ani logo AWS ani vlajku AWS a soutěže nebudou kryty společným pojištěním AWS.
  zpět
 

4. Národní změny 

 


a) Změny Střelecké příručky ze zákona
 

Změny Střelecké příručky SASS na základě ustanovení zákona o zbraních č.119/2002Sb. (Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)) a dalších právních ustanovení, týkajících se zbraní a střeliva a platných v České republice.
 

Všechna právní ustanovení, týkající se zbraní a střeliva v České republice, mají automatickou nadřazenost nad ustanoveními Střelecké příručky SASS a těchto pravidel a to i při přijetí nového zákona a předpisů týkajících se této tématiky a ke dni platnosti tohoto zákona či předpisů. V den schválení těchto pravidel valnou hromadou AWS nebyly známy žádné skutečnosti, plynoucí z citovaného zákona, které by měly za následek změny Střelecké příručky SASS pro potřeby organizování soutěží ve westernové střelbě AWS a která by v tomto místě měla být explicitně vyjmenována. 
 

Změny plynoucí z tohoto odstavce platí pro všechny soutěže organizované AWS nebo z pověření AWS na území České republiky.
  

b) Změny Střelecké příručky valnou hromadou 
   

S ohledem na zpřístupnění soutěží ve westernové střelbě zájemcům, kteří vlastní menší počet zbraní nebo mají výhradně perkusní zbraně, se rozšiřuje bod 4.Střelecké kategorie Střelecké příručky SASS o tyto národní kategorie pro akční střelbu:

 

Národní kategorie pro akční střelbu: 
  

4.8. "Little Traditional" - střelec této kategorie použije při soutěžích AWS pouze jeden revolver povolený pro kategorii "Traditional" a opakovačku a brokovnici, podle popisu střelby na stanovišti.
  
4.9. "Greenhorn" - střelec této kategorie použije při soutěžích AWS pouze jeden revolver povolený pro kategorii "Traditional" a opakovačku, podle popisu střelby na stanovišti.
  
4.10. "Prérijní muž s předovkou" - střelec této kategorie použije při soutěžích AWS perkusní revolver povolený pro kategorii "Traditional" a předovku, podle popisu střelby na stanovišti.
  
4.11. "Prérijní muž s perkusní zadovkou" střelec této kategorie použije při soutěžích AWS perkusní revolver povolený pro kategorii "Traditional" a perkusní zadovku, podle popisu střelby na stanovišti.
  

Pro větší zapojení soutěžících vlastnících kromě nábojových pušek i pušky perkusní či nábojové do vedlejších soutěží v mířené střelbě, se rozšiřuje bod 6.3. Dalekonosné (nebo přesné) pušky Střelecké příručky SASS o tyto národní kategorie pro mířenou střelbu:

Národní kategorie pro mířenou střelbu: 
 
1) Perkusní zadovka
2) Perkusní předovka
3) Křesadlová předovka
   

UPOZORNĚNÍ:
Národní kategorie pro akční i mířenou střelbu mohou organizátoři vypisovat pouze pro klubové, regionální a národní soutěže AWS. Tyto kategorie nelze vypisovat pro nadnárodní soutěže, kde je základem vždy Střelecká příručka SASS v základním znění.
  

Bod 11. Hodnocení a měření času, se rozšiřuje o druhý alternativní způsob hodnocení a to hodnocení podle celkového počtu dosažených bodů přepočítáním výkonu závodníka procentuelně, kde za 100 % se bere výsledek nejlepšího závodníka.
  


 
zpět
 


c) Změny Střelecké příručky s ohledem na provoz na střelnicích 

S ohledem na běžné předpisy pro provoz střelnic se mění v bodě 3.2 Brokovnice Střelecké příručky SASS maximální velikost olověných broků pro brokovnice z 3,25 mm na 2,5 mm pro všechny soutěže AWS v ČR.
 
S ohledem na požadavky bezpečnosti při střelbě je odpovídající ochrana zraku povinná pro všechny závodníky, rozhodčí a pořadatele, přítomné na střelišti. Ochrana zraku nemusí být použita při mířené střelbě na papírové terče, pokud se na palebné čáře nenachází střelec s perkusní nebo křesadlovou zbraní. Doporučuje se ochrana sluchu.
 


 
zpět
 

5. Platnost a účinnost pravidel  
 

Tato Národní pravidla westernové střelby byla schválena valnou hromadou AWS, konanou 13.března 2004 ve Starých Čívicích.
 

Tato Národní pravidla westernové střelby jsou platná a nabývají účinnosti dne 13. března 2004, tímto datem se zároveň ruší platnost dosud platných Národních pravidel westernové střelby AWS, schválených valnou hromadou AWS dne 9.března 2002 v Choceradech.
  

 
 
 

  

Jaroslav Schiller
vicepresident AWS

   

   


           

zpět